1.–30. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Tiia Met­sa isikunäi­tus „Pil­did sahtlist“ Tapa Lin­naraa­matukogu II ko­r­rusel saab näha ku­jun­duskun­st­niku ja il­lus­traa­tori Tiia Met­sa (1973) su­ure­joonelist isikunäi­tust „Pil­did sahtlist”. Tiia Mets näi­tus­est: “„Pil­did sahtlist” on väike taga­si­vaade kümne aas­ta jook­sul joon­istat­ule. Es­imene il­lus­trat­sioon­inäi­tus, mil­lel os­alesin, oli 2003. aastal toimunud Tallinna Il­lus­trat­siooni­tri­en­naal „Pil­di jõud”. Osa pilte on sünd­in­ud­ki vaid […]

17. april­list 25. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu II ko­r­rusel rahvus­va­he­line il­lus­trat­sioon­inäi­tus Mere­muinasju­tud. Rahvus­va­he­lise il­lus­trat­sioon­inäi­tuse al­gatasid 2011. a Eesti Lastekir­jan­duse Keskus ja Eesti Ku­jun­dus­graafikute Liit. Eesti kun­st­nike väl­jakäidud idee il­lus­treeri­da mere­ga seo­tud muis­ten­deid ja muinasjutte lei­dis Lääne­mere­maades toe­tust. Nii sai­gi näi­tuseks kokku pan­dud 10 ri­i­gi – Eesti, Läti, Lee­du, Nor­ra, Poola, Root­si, Sak­samaa, Soome, Taani, Venemaa –

Mere­muinasju­tudRead More »

14. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonid näi­tusel “In­gli­ti­ivul”. Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud nime­ka Pe­ter­buri kun­st­niku Vera Pavlo­va vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud il­lus­trat­sioonide näi­tus “In­gli­ti­ivul”. Väl­japan­dud ak­varel­lidel, neid on kolmekümne üm­ber, ko­htame in­gleid ja muinasju­tulisi maastikke ning värvikaid pilte õukon­naelust. Raa­matukokku tuli näi­tus tänu Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse kun­stieksper­di Vi­ive Noore

In­gli­ti­ivul” – Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonikun­stRead More »