24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus al­gu­se­ga kell 10.30 „Il­mar Tal­ve 100“.

10.30 Film „Pro­fes­sor Il­mar Tal­ve“ (I korrusel)
11.30 Eks­kur­sioon Tapa lin­nas „I. Tal­ve rada­del“, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), al­gus raamatukogus

14.00 Külalisettekanded

Il­mar Tal­ve – pro­fes­sor, kol­leeg, sõ­ber” – Timo J. Vir­ta­nen (Turu üli­kool, Soome)
„Kir­ja­nik Il­mar Tal­ve” – Ja­ni­ka Kronberg (aja­kir­ja Loo­ming peatoimetaja)

I kor­ru­sel fo­to­näi­tus „Linn, kus me ela­si­me. Ja­lu­tus­käik koos Il­mar Tal­ve­ga tema kodulinnas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus „Il­mar Talve“ 

13. maist 13. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mees kol­me ko­du­maa­ga. Il­mar Tal­ve ‑95-“. Näi­tus tut­vus­tab Ta­pal ela­nud ja koo­lis käi­nud kir­ja­ni­ku ja rah­va­tead­la­se Il­mar Tal­ve elu­käi­ku ning loomingut.

8. mail kell 13.00−17.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu üri­tus „Il­mar Tal­ve rada­del“. Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus viib osa­võt­jad Skan­di­naa­viamaa­des ja Ees­tis tun­tud rah­vas­ti­ku­tead­la­se ja kir­ja­ni­ku Il­mar Tal­ve sis­se­tal­la­tud rada­de­le Tapa val­las. Mõ­ned hu­vi­ta­vad fak­tid: I. Tal­ve isa Jo­han­nes oli Tapa Ja­ko­bi ko­gu­duse nõu­ko­gu esi­mees ning prae­gu­se Ja­ko­bi ki­ri­ku ehi­tu­se or­ga­ni­see­ri­mise mees­kon­nas, tema ema oli pä­rit kogu ees­ti rah­va­le tun­tud Kreutzwaldide

Il­mar Tal­ve rada­delRead More »

15. märt­sil kell 13.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus Il­mar Tal­ve ajas ja ruumis. Üri­tus on pü­hen­da­tud et­no­loo­gi, kir­ja­ni­ku ja meie kan­di mehe Il­mar Tal­ve 95. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Vaa­ta­me kat­ken­deid Peep Puk­si port­ree­filmi­dest „Tead­la­ne Il­mar Tal­ve“ (1991) ja „Kir­ja­nik Il­mar Tal­ve“ (1992).

15. märt­sist 4. ap­ril­li­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Il­mar Tal­ve 95. Val­la­si­se­ne ränd­näi­tus Il­mar Tal­ve elu­käi­gust ja ‑tööst roh­ke pildimaterjaliga.

6. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Mees kol­me ko­du­maa­ga. Il­mar Tal­ve – 95 Rah­va­tead­la­ne ja kir­ja­nik Il­mar Tal­ve on öel­nud, et sõja tõt­tu on tal ol­nud kolm ko­du­maad: Ees­ti, Root­si ja Soo­me. Sel­les kul­tuu­ri­ruumis on ta tei­nud oma kir­ja­­ni­­ku- ja tead­la­se­tööd. Kuid õi­gus­ta­tult ni­me­ta­tak­se Il­mar Tal­vet ka me­heks kol­me elu­töö­ga. Soom­la­sed tun­ne­vad teda eelkõige

Mees kol­me ko­du­maa­ga. Il­mar Tal­ve – 95Read More »

6. jaa­nua­rist 30. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Il­mar Tal­ve ja tema loo­ming. Väl­ja­pa­ne­ku­ga tä­his­ta­me kir­ja­ni­ku ja rah­va­tead­la­se Il­mar Tal­ve 95 sünniaastapäeva

17. jaa­nua­ril 2014. aas­tal al­gu­se­ga kell 11.00 toi­mub Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus rah­va­tead­la­se ja kir­ja­ni­ku Il­mar Tal­ve 95. sün­ni­aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne. Kü­lalis­teks on Ees­ti Kir­jan­dus­muu­seu­mi di­rek­tor Ja­ni­ka Kronberg ja kir­jan­dus­tead­la­ne Pee­ter Olesk. Tut­vu­da saab ka üle­vaa­te­näi­tu­se­ga Il­mar Tal­ve elust ja loomingust.

28. ok­toob­rist 29. no­vemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Il­mar Tal­ve 95. Näi­tus meie kan­di tuntui­ma kir­ja­ni­ku ja et­no­loo­gi Il­mar Tal­ve loo­min­gust ja fo­to­dest. Näi­tu­sel on ka mõ­ningaid raa­ma­tu­id kir­ja­ni­ku isik­li­kust raa­ma­tu­ko­gust, mil­le tü­tar Anna Tal­ve Grins Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu­le kin­kis. Pa­rim olu­kir­jel­dus EW 1920–1930ndate aas­ta­te Ta­past ja sel­le ümb­ru­sest on Il­mar Tal­ve raa­ma­tus „Ke­vad Eestis“.