12. veebruarist 5. märt­si­ni Jä­ne­da par­gi pin­ki­del näi­tus „Par­gi­luu­le“. Tal­vi­ses par­gis ja­lu­ta­des ja mil­jo­ni­vaa­det nau­ti­des li­sa­vad mee­le­olu pin­ki­de sel­ja­tu­ge­de­le pai­gu­ta­tud tahv­li­ke­sed Ees­ti au­to­ri­te loo­dus­luu­le­ga. 7 pin­ki ja 7 luu­le­tust ning kui veab, siis ka kar­ged lu­me­kris­tal­lid ja päi­ke­se­pais­te. Ka sel­le näi­tu­se­ga tä­his­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. sünnipäeva.

25. jaa­nua­rist 5. märt­si­ni 2021. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Vaa­teid mi­ne­vik­ku. Eks­liib­ris“. See on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 100. te­gut­se­mis­aas­ta­le pü­hen­da­tud näi­tus­te­sar­ja esi­me­ne väl­ja­pa­nek.Ees­tis ha­ka­ti neid oma­ni­ku­mär­gi­seid laie­malt pro­pa­gee­ri­ma umbes 100 aas­tat ta­gasi. Sa­mu­ti on eks­liib­ris sel­li­ne väi­ke le­he­ke, mil­le abil väär­tus­tab oma­nik raa­ma­tut, tun­nis­ta­des sel­le just­kui pe­re­kon­da kuu­lu­vaks. Sar­na­selt väär­tus­tab ka iga raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­id, an­des nei­le oma

Vaa­teid mi­ne­vik­ku. Eks­liib­risRead More »