[lg_image folder=„TLRK/2012/Kiisuga_reisima“ image=„DSC_0805.JPG“ display=„thumb“ align=„right“ caption=„Vaata ka pil­te galeriist“]Kiisule meel­dib küll oma ko­du­kü­las toi­me­ta­da, aga mõ­ni­kord tu­leb tal­le vas­tu­pan­da­ma­tu rei­si­hi­mu pea­le. Siis ei jää muud üle, kui sel­ja­kott sel­ga või koh­ver kät­te ja tee­le. Reis on hoo­pis põ­ne­vam, kui kau­gel maal mõni sõ­ber ees ootab. Nii saa­vad sel­ge­maks sel­le maa kom­bed ja keel. Kui rändamisest […]

Vä­lisees­ti kir­ja­nik Elin Kai Too­na 75. Üks väl­ja­paist­vam noo­re­ma põl­ve vä­lisees­ti prosaist ja luu­le­ta­ja. Sün­dis Tal­lin­nas, lap­se­põl­ve vee­tis va­naema juu­res Haap­sa­lus. On luu­le­ta­ja Ernst Enno lap­se­laps. Sat­tus lap­se­na pa­gu­lus­se. Prae­gu elab USA‑s, Flo­ri­das. On va­ba­kut­se­li­ne kir­ja­nik. Aval­da­nud 5 ees­ti­keel­set ro­maa­ni. (raa­ma­tu­näi­tus Leht­se raa­ma­tu­ko­gus kir­ja­ni­ku elust ja loo­min­gust 09.07–06.08.2012)

Juu­li­kuus hak­ka­vad õit­se­ma pärnad. Pal­ju­des rah­vausun­di­tes on pärn püha puu. Ka­su­ta­tak­se pär­na­puu puitu, leh­ti, õisi. Koo­re­alu­sest ki­hist pu­nu­ti va­nas­ti nöö­ri, nii­ne­köit, kor­ve, ka­la­võrke ja viis­ke. Pär­na­õie­tee on ter­vist tur­gu­ta­va, kül­me­tus­hai­gu­si ja köha lee­ven­da­va toimega.

Tiina Alveri näituse poster

Näi­tus an­nab üle­vaa­te Tii­na Al­ve­ri töö­dest läbi mit­me aas­ta­küm­ne. Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni tun­tud saa­de­te ku­jun­dusi meel­de tu­le­tav väl­ja­pa­nek toob hu­vi­lis­te­ni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gu­ses­se aega. Te­le­kunst­nik Tii­na Al­ve­ri töö­de ni­mis­tus­se ma­hub pal­ju: te­le­saa­ted „Noor­te­stuu­dio pä­rast­lõu­na“ (1986−87), „Vig­la show“ (1988), „Öö TV“ (1989−92), „Car­te Blanc­he“ (1992−98), „Seit­se vaprat“ (1994−99), „Kla­ver põõ­sas“ (1996−2001), „Friik“ (1996−99), „Rei­si­le sinuga“

Tii­na Al­ver – ühe te­le­kunst­ni­ku te­ge­mised läbi kol­me­küm­ne ühe aas­taRead More »

Näi­tu­sel on väl­jas pil­di­ma­ter­jal ning raa­ma­tud maa­il­ma ja Ees­ti tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kaid meis­ter­da­sid ja joo­nis­ta­sid Tapa ja Leht­se õpi­lased, keda ju­hen­das kuns­ti­õpe­ta­ja Eve Allsoo.

Raa­ma­tu­näi­tu­se­le „Me­re­val­vur ma­ja­kas“ on ko­gu­tud las­te­raa­ma­tud jut­tu­de ja luu­le­tus­te­ga tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kad näi­ta­vad raa­ma­tu­lae­va­de­le ko­du­teed. Tu­le­tor­nid ehk ma­ja­kad eri­ne­vad vär­vi, kuju ja kõr­gu­se poo­lest. Nii on me­re­mees­tel nen­de jär­gi ker­gem me­re­tee­del lii­gel­da. Ma­ja­kas ai­tab me­rel pi­me­duses õi­get teed leida.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku koos­ta­si­me Lee­lo Tung­la su­ve­tee­malis­test luu­le­tus­test ja jut­tu­dest. Tema luu­le­tu­ses „Juuni“ on see su­ve­kuu hei­na­kuu, jaa­ni­kuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.