Tiina Alveri näituse poster

Näi­tus an­nab üle­vaa­te Tii­na Al­ve­ri töö­dest läbi mit­me aas­ta­küm­ne. Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni tun­tud saa­de­te ku­jun­dusi meel­de tu­le­tav väl­ja­pa­nek toob hu­vi­lis­te­ni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gu­ses­se aega. Te­le­kunst­nik Tii­na Al­ve­ri töö­de ni­mis­tus­se ma­hub pal­ju: te­le­saa­ted „Noor­te­stuu­dio pä­rast­lõu­na“ (1986−87), „Vig­la show“ (1988), „Öö TV“ (1989−92), „Car­te Blanc­he“ (1992−98), „Seit­se vaprat“ (1994−99), „Kla­ver põõ­sas“ (1996−2001), „Friik“ (1996−99), „Rei­si­le sinuga“ […]

Näi­tu­se au­tor Ven­nis Jär­vet on pä­rit Leht­se lä­he­dalt Ka­da­ka kü­last. Õp­pis Läpi, Jä­ne­da ja Aeg­viidu koo­lis. TPI‑s omandas mäe­in­se­ne­ri hariduse.

Näi­tu­sel on väl­jas pil­di­ma­ter­jal ning raa­ma­tud maa­il­ma ja Ees­ti tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kaid meis­ter­da­sid ja joo­nis­ta­sid Tapa ja Leht­se õpi­lased, keda ju­hen­das kuns­ti­õpe­ta­ja Eve Allsoo.

Raa­ma­tu­näi­tu­se­le „Me­re­val­vur ma­ja­kas“ on ko­gu­tud las­te­raa­ma­tud jut­tu­de ja luu­le­tus­te­ga tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kad näi­ta­vad raa­ma­tu­lae­va­de­le ko­du­teed. Tu­le­tor­nid ehk ma­ja­kad eri­ne­vad vär­vi, kuju ja kõr­gu­se poo­lest. Nii on me­re­mees­tel nen­de jär­gi ker­gem me­re­tee­del lii­gel­da. Ma­ja­kas ai­tab me­rel pi­me­duses õi­get teed leida.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku koos­ta­si­me Lee­lo Tung­la su­ve­tee­malis­test luu­le­tus­test ja jut­tu­dest. Tema luu­le­tu­ses „Juuni“ on see su­ve­kuu hei­na­kuu, jaa­ni­kuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.