18. no­vemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus Maa­vil­la­ne Näi­tus Sir­je Mõsaku kan­gas­tel­ge­del koo­tud vil­las­test vai­pa­dest. Tööd on val­mi­nud TÜV­KA ‑s (Tar­tu Üli­koo­li Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mias) rah­vus­li­ku kä­si­töö kur­su­sel õp­pi­mise pe­rioo­dil. Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Kä­si­töö Liidu aas­ta­tee­ma 2013 oli maavillane.

1. no­vemb­rist 11. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Üle minu vai­ba Val­ve Tamm­järv on kan­gas­tel­ge­del ku­du­nud üle 30 kalt­su­vai­ba, neist 10 on too­dud näi­­tus-müü­gi­­le. Iga vaip on oma­näo­li­ne ja kor­du­ma­tu, on pi­ke­maid ja lü­he­maid, laiemaid ja kit­sa­maid. Kui leiad en­dale so­bi­va vai­ba, saad sel­le kohe kaa­sa osta.

18. no­vemb­rist 11. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Rah­vus­lik kä­si­töö Pä­rast seda, kui lin­nud on lah­ku­nud ning tuul viim­sed­ki le­hed puu­delt maha ra­pu­ta­nud, muu­tub sü­gis pi­me­daks ja kõ­le­daks. Just nüüd te­kib vas­tu­pan­da­ma­tu soov teha ahju-plii­­di alla tuli, teed juua ning ku­du­da või lu­ge­da. Rah­vus­lik kä­si­töö on osa­ke meie kul­tuu­ri­pä­ran­dist. Kä­si­tööd on teh­tud ja te­hak­se ikka ja

Rah­vus­lik kä­si­tööRead More »

10. sep­temb­rist – 31. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Luu­le Nur­ga rah­vus­li­ku kä­si­töö näi­tus. Näi­tu­se tut­vus­tus 21. sep­temb­ril kell 12.00. Luu­le Nur­ga on tun­tud ja tun­nus­ta­tud kä­si­töö­meis­ter ning ‑õpe­ta­ja. Prae­gu te­gut­seb ta ar­mas­ta­tud alal MTÜ‑s Loo­me­töö. Õp­pi­des ja õpe­ta­des on läbi aas­ta­te val­mi­nud ka tema enda rah­va­rõi­vas­te komp­lek­tid ning nen­de juur­de kuu­lu­vad kau­nid lisandid.

10. juu­nist – 30. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus kä­si­töö­näi­tus Loo­mis­pi­si­kust na­ka­tu­nud. Jä­ne­da küla 660. juu­be­li pu­hul ning Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta tä­his­ta­miseks on kok­ku ko­gu­tud Jä­ne­da küla tub­li­de kä­si­töö­meist­ri­te loo­ming. Elav, ki­rev ning põ­nev näi­tus jääb ava­tuks kogu suveks.

04.12.2012–11.01.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Heli Ra­hu­oja kä­si­töö­ehe­te näi­tus Ehte jõud. Aas­ta­ta­gu­sest näi­tu­sest ala­tes on eh­te­meis­ter kat­se­ta­nud uusi ja hu­vi­ta­vaid teh­ni­ka­id ning ka­su­ta­nud põ­ne­vaid ma­ter­ja­le. Sel­lelt näi­tu­selt saab ka li­saks sil­mailu­le Jõu­lu­mem­me kot­ti poe­ta­da mõne kõr­va­rõn­ga­paa­ri, kae­la­kee või sõr­mu­se. Näi­tus on ava­tud 11. jaanuarini.

Kä­si­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid (Jä­ne­da kä­si­töö­kur­sus­tel val­mi­nud rah­va­rõivad ja nen­de osad) ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tä­his­ta­me ta­gant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012.

Kä­si­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tä­his­ta­me ta­gant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). (Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012)