10. ok­toob­ril kell 17 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne Alar Kraut­maniga. Jä­ne­dalt pä­rit pä­ri­mus­me­dit­sii­ni uuri­ja ning Kraut­ma­ni Mas­­saa­­ži- ja Ter­vi­sea­ka­dee­mia loo­ja ja eest­ve­da­ja Alar Kraut­man jagab oma tead­mi­si esi­va­ne­ma­te ravikunstist.

14. ok­toob­ril kü­las Jä­ne­da koo­li 2. ja 4. klass. Rää­gi­me oma ko­du­ko­ha ja pere koh­ta vä­ge­vaid pä­ri­mus­lu­gusid, män­gi­me vanu män­ge, mõis­ta­ta­me ja pa­ne­me kok­ku va­na­sõ­na­doo­mi­no. 22. ok­toob­ril kü­las Jä­ne­da las­te­aialap­sed. Loe­me ette vanu ja uuemaid lu­gusid ja män­gi­me män­ge. 29. ok­toob­ril Kra­tid ja raa­ma­tu­koid. Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus Jä­ne­da koo­li 3. klas­si­ga. Rää­gi­me lu­ge­mise täht­susest. Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta pu­hul seome

Raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gusRead More »

22. ok­toob­ril kell 12.30 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne folk­lo­ris­ti ja kul­tuu­ri­pä­ran­di­saa­di­ku Mar­ju Kõi­vu­puu­ga. Mis on kul­tuu­ri­pä­rand? Selle­le kü­si­mu­se­le an­nab vas­tuse folk­lo­rist ja kul­tuu­ri­pä­ran­di­saa­dik Mar­ju Kõi­vu­puu, kes tut­vus­tab ka oma raa­ma­tut „Igal hä­dal oma arst, igal tõ­vel ise tohter“.

1. ok­toob­rist 15. no­vemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Mar­ju Kõi­vu­puu ja tema kul­tuu­ri­pä­rand. Raa­ma­tu­näi­tus folk­lo­ris­ti ja kul­tuu­ri­pä­ran­di­saa­di­ku Mar­ju Kõi­vu­puu poolt koos­ta­tud raa­ma­tu­test ja artiklitest.

10. juu­nist – 30. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus kä­si­töö­näi­tus Loo­mis­pi­si­kust na­ka­tu­nud. Jä­ne­da küla 660. juu­be­li pu­hul ning Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta tä­his­ta­miseks on kok­ku ko­gu­tud Jä­ne­da küla tub­li­de kä­si­töö­meist­ri­te loo­ming. Elav, ki­rev ning põ­nev näi­tus jääb ava­tuks kogu suveks.

18. märt­sist 30. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Rah­vuse elu­jõud. Käes­olev aas­ta on kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi et­te­pa­ne­kul kuu­lu­ta­tud vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta­ks. Tee­­ma-aas­­ta juht­mõ­te „Pä­ri­ja­ta pole pä­ran­dit“, kut­sub mõt­le­ma sel­le üle, mida me väär­tus­likuks peame ning säi­li­ta­da ja jä­rel­tu­le­va­te­le põl­ve­de­le edasi anda tahame.

Aja­kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Su­lev Oll koh­tub kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­tal Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Tapa Güm­naa­siu­mi 3.–4. klas­si­de õpi­las­te­ga. Koh­tu­mis­te kel­laajad on 10.50−11.30 ja 11.50−12.30. Su­lev Oll on võt­nud sü­da­me­as­jaks meie rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vad ja va­na­sõ­nad luu­le­tus­teks kir­ju­ta­da ja neid mei­le sel moel meel­de tu­le­ta­da. Te­malt on il­mu­nud raa­ma­tud „Hea tuju kuju“, „Vana sõna val­la­tu­sed“ ja „Päe­vad käivad päripäeva“.

08.–30.04.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Vi­gur mui­nas­ju­tu­vest­ja Juhan Kun­der. Möö­du­nud Kun­­de­­ri-aas­­ta ja tä­na­vu­se kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta ühen­dus­e­na on väl­ja pan­dud J. Kun­de­ri mui­nas­ju­tud, luu­le­tu­sed ja Kun­de­ri Seltsis väl­ja an­tud muinasjutukogumikud.