10. ok­too­bril kell 17 Jäne­da raa­matuko­gus ko­h­tu­mine Alar Kraut­maniga. Jänedalt pärit pärimusmed­it­si­i­ni uuri­ja ning Kraut­mani Mas­saaži- ja Ter­viseakadeemia loo­ja ja eestveda­ja Alar Kraut­man jagab oma tead­misi es­i­vane­mate ravikunstist.

14. ok­too­bril külas Jäne­da kooli 2. ja 4. klass. Räägime oma ko­duko­ha ja pere ko­h­ta vägevaid pärimus­lu­gusid, mängime vanu mänge, mõis­tatame ja paneme kokku vanasõ­nadoomi­no. 22. ok­too­bril külas Jäne­da lastea­ialapsed. Loeme ette vanu ja uue­maid lu­gusid ja mängime mänge. 29. ok­too­bril Kratid ja raa­matukoid. Raa­matukoguüri­tus Jäne­da kooli 3. klas­si­ga. Räägime lugemise täht­sus­est. Kul­tu­uripäran­di aas­ta puhul

Raa­matukogupäe­vad Jäne­da raa­matuko­gusRead More »

22. ok­too­bril kell 12.30 Lehtse raa­matuko­gus ko­h­tu­mine folk­loristi ja kul­tu­uripäran­dis­aadiku Mar­ju Kõivupu­u­ga. Mis on kul­tu­uripärand? Sel­l­ele küsimuse­le annab vas­tuse folk­lorist ja kul­tu­uripäran­dis­aadik Mar­ju Kõivupuu, kes tutvustab ka oma raa­matut “Igal hä­dal oma arst, igal tõv­el ise tohter”.

10. ju­u­nist — 30. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus käsitöönäi­tus Loomispisikust nakatunud. Jäne­da küla 660. ju­ube­li puhul ning Kul­tu­uripäran­di aas­ta tähis­tamiseks on kokku kogutud Jäne­da küla tublide käsitöömeistrite loom­ing. Elav, kirev ning põnev näi­tus jääb avatuks kogu suveks.

18. märt­sist 30. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Rahvuse elu­jõud. Käesolev aas­ta on kul­tu­uri­m­in­is­teeri­u­mi et­tepanekul ku­u­lu­tatud vaimse kul­tu­uripäran­di aas­taks. Teema-aas­­ta juht­mõte “Päri­ja­ta pole päran­dit”, kut­sub mõtle­ma selle üle, mida me väär­tus­likuks peame ning säil­i­ta­da ja järel­tule­vatele põlvedele edasi anda tahame.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Ajakir­janik ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll ko­htub kul­tu­uripäran­di aastal Tapa Lin­naraa­matuko­gus Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.–4. klas­side õpi­laste­ga. Ko­h­tu­miste kel­laa­jad on 10.50−11.30 ja 11.50−12.30. Sulev

5. aprill — ko­h­tu­mine Sulev Ol­li­gaRead More »

08.–30.04.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Vig­ur muinasju­tu­vest­ja Juhan Kun­der. Möö­dunud Kun­deri-aas­­ta ja tä­navuse kul­tu­uripäran­di aas­ta ühen­duse­na on väl­ja pan­dud J. Kun­deri muinasju­tud, lu­ule­tused ja Kun­deri Selt­sis väl­ja an­tud muinasjutukogumikud.