Raa­ma­tu­ko­gu­de lah­ti­ole­kuajad su­ve­kuu­del (juuni, juu­li ja au­gust): Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu – E‑R 11–18; Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu – E‑N 10–18 (R su­le­tud); Leht­se raa­ma­tu­ko­gu – E‑R 10–18; Sak­si raa­ma­tu­ko­gu – E ja K‑R 10–18, T 12–19; L‑P ning rii­gi­pü­ha­del on kõik raa­ma­tu­ko­gud suletud. 

LAH­TI­OLE­KUAJAD pü­ha­de pe­rioo­dil 23. det­semb­ril Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu AVA­TUD 11–15, Tapa in­­te­r­­ne­­ti- ja in­fo­punkt ning Jä­ne­da, Leht­se ja Sak­si raa­ma­tu­ko­gu AVA­TUD 10–15. 24.–26. det­semb­ri­ni ning 31. det­semb­ril ja 1. jaa­nua­ril on in­ter­ne­ti­punkt ja raa­ma­tu­ko­gud SU­LE­TUD. Häid pühi kõigile!

15.–21. sep­temb­ri­ni on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

4.–7. au­gus­ti­ni on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

17. juu­nist 28. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Rah­va­rõi­va ilu“. Oma­teh­tud rah­va­rõi­va­komp­lekte esit­le­vad tä­na­vu ke­va­del Jä­ne­dal MTÜ Loo­me­töö kor­ral­da­tud koo­li­tu­se lõpetanud.

21.–27. juu­li­ni on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

30. juu­nist 27. juu­li­ni on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

Raa­ma­tu­ko­gud on pü­ha­de ajal ava­tud järg­ne­valt: Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu 23. det­sem­ber – 11–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber – SU­LE­TUD 1. jaa­nuar – SU­LE­TUD Tapa in­ter­ne­ti- ja in­fo­punkt 24.–26. det­sem­ber – SU­LE­TUD 31. det­sem­ber – 10–15 1. jaa­nuar – SU­LE­TUD Jä­ne­da, Leht­se ja Sak­si raa­ma­tu­ko­gu 23. det­sem­ber – 10–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber – SU­LE­TUD 1. jaanuar

Lah­ti­ole­kuajadRead More »

3. ok­toob­ril ava­tud 10–17 10. ok­toob­ril ava­tud 10–14 15. ok­toob­ril ava­tud 10–18 25. ok­toob­ril ava­tud 14–18 31. ok­toob­ril su­le­tud Üle­jää­nud töö­päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud ta­valis­tel aegadel.

1.–26. juu­li­ni on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud. Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu va­hen­dus­el: te­le­fon 323 2081 e‑post

Su­ve­kuu­del (juuni, juu­li ja au­gust) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Leht­se raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti su­le­tud. Pi­ken­dus­soo­vi võib edas­ta­da mei­li teel – vas­ta­valt või või otse meie ko­du­lehe lae­nu­tus­te pi­ken­da­mise vor­milt. Sa­mu­ti saab lae­nu­tus­täht­ae­ga pi­ken­da­da raa­ma­tu­ko­gu lah­ti­ole­ku­ae­ga­del te­le­fo­ni teel: TLRK tee­nin­dus­osa­kond – 323 2081 TLRK las­te­osa­kond – 323 2082 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu – 383 3388 Tapa in­­te­r­­ne­­ti- ja in­fo­punkt on ka

Lah­ti­ole­kuajad su­ve­kuu­delRead More »