Pü­ha­de ajal on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­de (ja in­ter­ne­ti­punk­ti) lah­ti­ole­kuajad järg­ne­vad: Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (siin ni­me­ta­ma­ta päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud ta­va­kel­la­ae­ga­del) 22.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 ava­tud 11.00–18.00 29.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Su­ve­kuu­del (juuni, juu­li, au­gust) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti SU­LE­TUD (ava­tud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik lau­päe­vi­ti ta­gas­ta­da in­­te­r­­ne­­ti- ja in­fo­punk­ti (Koo­li 6, kõr­val­tiib) 10–15. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu on SU­LE­TUD 4.–31. juu­li­ni. Leht­se raa­ma­tu­ko­gu on lau­päe­vi­ti SU­LE­TUD (ava­tud E‑R 10–18). Sak­si raa­ma­tu­ko­gu on SU­LE­TUD 2.–19. juulini.