20. jaa­nua­rist 14. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ain Pa­lo­so­ni fo­to­näi­tus „Vana arm“. Loo­dus pa­kub väga pal­ju ilu­sat, oska ai­nult vaa­da­ta ja imet­le­da. Seda ilu on jääd­vus­ta­nud fo­to­kaa­me­ra­ga Jä­ne­dalt pä­rit Ain Pa­lo­son. Tema fo­to­sid on kind­las­ti näi­nud pal­jud ka Ees­ti Te­le­vi­soo­ni il­ma­tea­tes. Nüüd on kõi­gil või­ma­lus vaa­da­ta Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väi­ke­st osa tema poolt jääd­vus­ta­tud looduseilust.

7. ap­ril­list 12. mai­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Ül­la­tusi Ees­ti loo­du­sest“. Näi­tu­se au­tor Tavi Grepp on fo­to­kunst­nik. Tih­ti võib teda ko­ha­ta Lau­las­maa ja Vää­na metsa­des ning Ees­ti põh­ja­ran­ni­kul hu­vi­ta­vaid loo­dus­ob­jek­te ot­si­mas ja pil­dis­ta­mas. Käes­olev näi­tus on val­mi­nud 2013. aastal.

20.03.–21.04.2014 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ülo Jo­sin­gu fo­to­näi­tus „Pii­ris­ta­tud maas­ti­kud“ Haa­ra­vas pil­di­kee­les ju­tus­tab au­tor mõt­le­ma­pa­ne­va loo tä­na­sest Ees­ti­maast, tema loo­du­sest ja ini­mes­test, kes siin igal sam­mul sa­tu­vad vas­ta­mi­si kõik­või­ma­li­ke kee­­lu- ja kä­su­mär­ki­de­ga. Tund­li­ku sot­siaal­se när­vi­ga jääd­vus­ta­tud kaad­rid te­ki­ta­vad hin­ge ra­hu­tu igat­su­se va­ba­ma ja har­moo­ni­li­se­ma maa­il­ma järele.