01.–30.10.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Kes küll lau­lab, rää­gib kord mu ema­kee­les … Väl­ja­pa­nek soo­­me-ugri rah­vas­te luu­lest. 90-nda­­te aas­ta­te va­ba­du­se­pu­hang tõi soo­­me-ugri rah­vas­te luu­les­se jul­ge­ma väl­ja­üt­le­mise, rah­vuse­le va­lu­sate prob­leemi­de ka­jas­ta­mise, po­lii­ti­li­se otsesõnalisuse.

30. mail 1908. aas­tal sai Ta­pal teoks esi­me­ne ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rents. Tar­gad kee­le­me­hed nii Tar­tu kui ka Tal­lin­na poolt tu­lid Ta­pa­le, et teha tõ­si­seid sam­me ees­ti kir­ja­kee­le üht­lus­ta­miseks. Tä­na­vu täi­tub 105 aas­tat sel­lest täht­sast sünd­mu­sest ning mõte oli seda täht­päe­va vei­di eri­li­se­malt esi­le tuua. Olu­li­ne on oma ema­keelt hoi­da, et teda oleks ilus rää­ki­da ja

Pi­si­köi­de­te näi­tus „Ajas­ta­ja“Read More »

24. ok­toob­ril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas luu­le­ka­va Olen nai­ne – Ave Alavai­nu luu­let loeb Ii­ris Sa­lu­ri, flöö­dil mu­sit­see­rib Mar­tin Uudevald.