Ala­tes 24. ap­ril­list saab Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel vaa­da­ta Val­ge­ve­ne maa­li­kuns­ti. Näi­tu­sel tu­le­vad eks­po­nee­ri­mise­le pea­mi­selt Anna Ko­ro­le­va tööd, li­saks on väl­jas ka väi­ke va­lik abi­kaa­sa Alexan­der De­mi­do­vi maa­le. Ko­ro­le­va ja De­mi­do­vi pu­hul on te­ge­mist äär­mi­selt po­si­tiiv­se kuns­ti­ga. Ko­ro­le­va maa­lid on pi­si­kese iroo­niaga vürt­si­ta­tud hel­ged ja nos­tal­gi­li­sed ta­ga­si­vaa­ted lap­se­põl­ve, De­mi­do­vi tööd jäl­le pi­sut süm­bo­list­li­kud, maa­li­tud peene […]

19. au­gus­tist 27. sep­temb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Hin­ge­ra­hu. Miks on näi­tu­se peal­kir­jaks „Hin­ge­ra­hu“, kui igas Mare Or­gu­se töös on tun­da pin­get – ük­sik ka­ja­kas tor­misel me­rel, erk­pu­na­sed moo­nid, sü­gis­nuk­rus par­gial­leel, ba­le­riin, kel­le ke­ha­hoia­kust võib tun­da elu­võit­lust. Mit­mel maa­lil vi­hi­seb tuul. Eks ikka sel­le­pä­rast, et hin­ge­ra­hu saa­miseks kaks aas­tat ta­gasi töö­tuks jää­nud Mare maa­li­ma hak­kas­ki. Enne

Hin­ge­ra­huRead More »

He­len Muru maa­li­de näi­tus. Ta on lõ­pe­ta­nud Tar­tu Kuns­ti­koo­li di­sai­ni eri­ala ning tema näi­tusi on ol­nud mit­mes Tal­lin­na ga­le­riis. (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–27.09.2012)

Näi­tu­se au­tor Ven­nis Jär­vet on pä­rit Leht­se lä­he­dalt Ka­da­ka kü­last. Õp­pis Läpi, Jä­ne­da ja Aeg­viidu koo­lis. TPI‑s omandas mäe­in­se­ne­ri hariduse.