20. juu­list 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Küll on lap­sed meie ajal ise­vär­ki. El­len Niidu tüt­re­le, Maar­ja Un­dus­ki­le mee­nub ema õpe­tus­sõ­na, et luu­le­tu­se kir­ju­ta­miseks eral­di aega ei anta, seda tu­leb ala­ti teha muu töö kõr­valt. Sama ar­vab kir­ja­nik ka las­te kas­va­ta­mise koh­ta. El­len Niidu lap­sed ja lap­se­lap­sed as­tu­vad tih­ti tema juu­rest läbi.