Koo­li­va­hea­ja es­imene es­maspäev. Välju­mine kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mist. Rong hi­lineb. Pi­ilu­part on tukku­ma jäänud. Õn­neks on vipe­ruste­ta ko­hale jõud­nud lu­ulel­uge­jad, juhen­da­jad ja hul­gan­isti pöid­la­hoid­­jaid-lap­se­­vane­­maid üle Eesti. Tule­museks päike­se­line va­hea­japäev lastelu­ule selt­sis üleri­ig­ilisel etluskonkur­sil „Ellen Ni­iduga Midri­maal“. Seitsmeli­ik­me­line žürii, mille es­ime­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­nikat­siooni­juht ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll, vaagis põh­ja­likult ku­ul­­dut-näh­­tut. Tule­mused ka­jas­tu­vad pro­tokol­lis. Lu­ulerong jõudis […]

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa Vallaval­it­sus Tapa Lin­naraa­matukogu Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi PRES­SITEADE 05.03.2015 16. märt­sil 2015, kell 10.30 sõidab Tapal Par­gi tn 12 Tapa Güm­naa­si­u­mist välja

(Eesti) “Ellen Ni­iduga Midri­maal” 2015 — pres­siteadeRead More »