Sak­si raa­ma­tu­ko­gu, mis asub Moel, saab 95-aas­­ta­­seks. Kus oleks veel so­bi­li­kum raa­ma­tu­ko­gu­päe­vi ja raa­ma­tu­ko­gu sün­ni­päe­va tä­his­ta­da ok­toob­ris ehk viinakuu,l kui Moel. On ju ko­ha­lik rah­vas tänu al­ko­ho­li toot­mis­e­le oma­le leiva laua­le saa­nud juba mi­tu­sada aas­tat. Esi­me­sed kir­ja­li­kud tea­ted al­ko­ho­li toot­mi­sest Moe mõi­sas on pä­rit 1688. aas­ta­st ehk 325 aas­tat ta­gasi. Ei ole siinkan­dis roh­kem alkoholiga […]

Amb­la ki­rikaias on rist, mil­lel silt – MOE KOOL­MEIS­TER. Ris­ti all hin­ga­vad „Jum­mala“ ra­hu­ga kaks meest: Hind­rik Hoffberg (16.01.1813–21.11.1876) ja Juhan Hoffberg (16.05.1848–11.11.1876). Ne­mad ei ol­nud esi­me­sed kool­meist­rid, kes ko­ha­lik­ke lap­si õpe­ta­sid, sest Moe koo­li asu­ta­mis­aas­taks on kir­ja­sõ­na jär­gi 1787. Veel 20. sa­jan­di al­gu­ses õp­pi­sid ko­ha­li­kud lap­sed Moe kü­la­koo­lis, mis asus Moe tee­ris­tis (esi­me­ne maja

Meie val­la kü­lad
Nop­peid Moe aja­loost
Read More »