Sak­si raa­ma­tu­ko­gu, mis asub Moel, saab 95-aas­­ta­­seks. Kus oleks veel so­bi­li­kum raa­ma­tu­ko­gu­päe­vi ja raa­ma­tu­ko­gu sün­ni­päe­va tä­his­ta­da ok­toob­ris ehk viinakuu,l kui Moel. On ju ko­ha­lik rah­vas tänu al­ko­ho­li toot­mis­e­le oma­le leiva laua­le saa­nud juba mi­tu­sada aas­tat. Esi­me­sed kir­ja­li­kud tea­ted al­ko­ho­li toot­mi­sest Moe mõi­sas on pä­rit 1688. aas­ta­st ehk 325 aas­tat ta­gasi. Ei ole siinkan­dis roh­kem alkoholiga […]