Sak­si raa­matukogu, mis asub Moel, saab 95-aas­­taseks. Kus oleks veel so­bi­likum raa­matukogupäe­vi ja raa­matukogu sün­nipäe­va tähis­ta­da ok­too­bris ehk viinakuu,l kui Moel. On ju ko­ha­lik rah­vas tänu alko­holi toot­mise­le oma­le lei­va lauale saanud juba mi­tu­sa­da aa­s­tat. Es­imesed kir­ja­likud teat­ed alko­holi toot­mis­est Moe mõisas on pärit 1688. aas­tast ehk 325 aa­s­tat tagasi. Ei olé si­inkan­dis rohkem alkoholiga […]