2. juu­list au­gus­ti kesk­pai­ga­ni 2020. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus „Egip­tus“.

Ole­me Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­da­nud Tapa muu­si­ka­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te loo­me­töid väga eri­ne­va­tel tee­ma­del. Sel­le suve näituseks …

11. märt­sist 23. ap­ril­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas „Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus“.

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (Koo­li 6) II kor­ru­sel saab 23. ap­ril­li­ni vaa­da­ta Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Üle­vaa­te­näi­tu­sel on väl­jas lä­bi­lõi­ge õpi­las­te vii­ma­se aas­ta töö­dest-te­ge­mis­test. Õpilasi ju­hen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Lee­te ja Re­nee Aua.