Raa­ma­tu­näi­tu­se­le „Me­re­val­vur ma­ja­kas“ on ko­gu­tud las­te­raa­ma­tud jut­tu­de ja luu­le­tus­te­ga tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kad näi­ta­vad raa­ma­tu­lae­va­de­le ko­du­teed. Tu­le­tor­nid ehk ma­ja­kad eri­ne­vad vär­vi, kuju ja kõr­gu­se poo­lest. Nii on me­re­mees­tel nen­de jär­gi ker­gem me­re­tee­del lii­gel­da. Ma­ja­kas ai­tab me­rel pi­me­duses õi­get teed leida.