Vä­lisees­ti kir­ja­nik Elin Kai Too­na 75. Üks väl­ja­paist­vam noo­re­ma põl­ve vä­lisees­ti prosaist ja luu­le­ta­ja. Sün­dis Tal­lin­nas, lap­se­põl­ve vee­tis va­naema juu­res Haap­sa­lus. On luu­le­ta­ja Ernst Enno lap­se­laps. Sat­tus lap­se­na pa­gu­lus­se. Prae­gu elab USA‑s, Flo­ri­das. On va­ba­kut­se­li­ne kir­ja­nik. Aval­da­nud 5 ees­ti­keel­set ro­maa­ni. (raa­ma­tu­näi­tus Leht­se raa­ma­tu­ko­gus kir­ja­ni­ku elust ja loo­min­gust 09.07–06.08.2012)