14. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonid näi­tusel “In­gli­ti­ivul”. Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud nime­ka Pe­ter­buri kun­st­niku Vera Pavlo­va vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud il­lus­trat­sioonide näi­tus “In­gli­ti­ivul”. Väl­japan­dud ak­varel­lidel, neid on kolmekümne üm­ber, ko­htame in­gleid ja muinasju­tulisi maastikke ning värvikaid pilte õukon­naelust. Raa­matukokku tuli näi­tus tänu Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse kun­stieksper­di Vi­ive Noore […]