Tapa interneti- ja infopunktis pakutavad teenused

 • Ar­vu­ti kasutamine 
  • va­ja­lik et­te­re­gist­ree­ri­mi­ne te­le­fo­ni (323 2088) teel või kohapeal,
  • kü­las­ta­ja­tel pa­lu­me jär­gi­da si­se­kor­ra­ees­kir­ja.
 • Pal­jun­dus
  • - must-val­ge, värviline
  • - A3 ja A4
  • - ühe- ja kahepoolne.
 • Prin­ti­mi­ne
  • - must-val­ge, värviline
  • - A3 ja A4
  • - ühe- ja kahepoolne.
 • Ska­nee­ri­mi­ne
  • - vär­vi­li­ne (JPG- või PDF-formaat)
  • - kuni A3 suurus

Kõik tee­nu­sed ta­sus­ta­tak­se vas­ta­valt keh­ti­va­le hin­na­kir­ja­le.

Või­ma­lik osta ka Tapa val­la­ga seo­tud raa­ma­tu­id, CD‑d, kaar­te.