Ellen Niiduga Midrimaal 2015

Ellen Niiduga Midrimaal 2015 logoRo­maa­ne tu­leb lu­ge­da. Aga luu­le­tusi peab lu­ge­ma. Mul on rõõ­mus meel, et nii pal­jud kir­jan­dus­hu­vi­li­sed on seda tai­ba­nud,” lau­sus El­len Niit oma pöör­du­mises esi­mes­te­le Mid­ri­maa et­lus­kon­kur­si las­te­le ja ju­hen­da­ja­te­le 2009. aas­ta kevadel.
Tapa Val­la­va­lit­sus, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi kut­su­vad viien­dat kor­da üle­rii­gi­li­se­le las­te et­lus­võist­luse­le „El­len Nii­du­ga Mid­ri­maal“.

VÕIST­LUS­JU­HEND

Iga maakond/linn ot­sus­tab oma esin­da­ja va­li­mise kor­ra üle iseseisvalt.

Lõpp­võist­lus:

 1. Aeg ja koht – 16. märts 2015, kell 10.30 Tapal.
 2. Osa­võt­jad – üld­ha­ri­dus­koo­li­de 1.–6. klas­si­de õpi­lased. Ta­pa­le oota­me igast maa­kon­nast kah­te esi­ne­jat (1 noo­re­mast ja 1 va­nemast va­nu­se­rüh­mast). Li­saks maa­kon­da­de­le on ooda­tud kaks esi­ne­jat (1 noo­re­mast ja 1 va­nemast va­nu­se­rüh­mast) ka Tal­lin­nast ja Tar­tust. Tapa lin­nast saa­vad osa­le­mis­õi­gu­se neli esi­ne­jat (Tapa Güm­naa­siu­mist 1+1 ja Tapa Vene Güm­naa­siu­mist 1+1).
  Toim­kond võib esi­ta­da kut­se (pä­rast re­gist­ree­ri­mis­täht­a­ja lõp­pu s.o ala­tes 6. märt­sist 2015) ka kol­man­dale et­le­ja­le maa­kon­nast, kui mõni maa­kond ei ole ka­su­ta­nud oma õi­gust kon­kur­si­le registreeruda.
 3. Hin­da­mi­ne – ka­hes vanuserühmas: 
  1. noo­rem va­nu­se­rühm (1.–3. klass);
  2. va­nem va­nu­se­rühm (4.–6. klass).
 4. Esi­ne­mise pik­kus – kuni 6 minutit.
 5. Esi­ne­mis­ka­va – üks El­len Niidu luu­le­tus ja üks va­balt va­li­tud ees­ti las­te­kir­ja­ni­ku luuletus.
 6. Esi­ne­mis­koht – Tapa Güm­naa­sium, Par­gi 12, Tapa.
 7. Re­gist­ree­ri­mi­ne – hil­je­malt 5. märts 2015.
  Re­gist­ree­ri­miseks saa­ta meil aad­res­si­le .
  Re­gist­ree­ri­misel teatada:
  1. esi­ne­ja ees- ja perekonnanimi;
  2. kool ja klass;
  3. maakond/linn;
  4. ju­hen­da­ja ees- ja perekonnanimi;
  5. ju­hen­da­ja kon­tak­tand­med (te­le­fon, meiliaadress);
  6. luu­le­tus­te peal­kir­jad esi­ta­mise jär­je­kor­ras.
 8. In­for­mat­sioon
  Mae Mitt – tel 323 2085, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu / Tapa Val­la Kirjandusklubi
  Ere Käär­maa – tel 323 2081, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu / Tapa Val­la Kirjandusklubi
  E‑post –

Võist­lus toi­mub üle aas­ta ke­va­di­se koo­li­va­hea­ja esi­me­sel es­mas­päe­val Ta­pal, kus El­len Niit on aas­ta­tel 1938–1943 koo­lis käinud.

Eel­mis­te kon­kurs­si­de tu­le­mu­sed ja pil­did leia­te Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ko­du­le­helt – www.tapa.lib.ee.

KOH­TU­MISE­NI!

/2015. a võistlusjuhend/ (.pdf)