At “Midrimaa” with Ellen Niit 2015

Ellen Niiduga Midrimaal 2015 logoRo­maane tuleb luge­da. Aga lu­ule­tusi peab luge­ma. Mul on rõõ­mus meel, et nii paljud kir­jan­dushuvilised on seda taibanud,” lausus Ellen Niit oma pöör­du­mis­es es­imestele Midri­maa etluskonkur­si lastele ja juhen­da­jatele 2009. aas­ta kevadel.
Tapa Vallaval­it­sus, Tapa Lin­naraa­matukogu ja Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi kut­su­vad vi­ien­dat ko­r­da üleri­ig­ilise­le laste etlusvõistluse­le „Ellen Ni­iduga Midri­maal“.

VÕISTLUSJUHEND

Iga maakond/linn ot­sustab oma esin­da­ja val­imise ko­r­ra üle iseseisvalt.

Lõp­pvõistlus:

 1. Aeg ja koht – 16. märts 2015, kell 10.30 Tapal.
 2. Os­avõt­jad – üld­hariduskoolide 1.–6. klas­side õpi­lased. Tapale ootame igast maakon­nast kahte esine­jat (1 noore­mast ja 1 vane­mast vanuserüh­mast). Lisaks maakon­dadele on oo­datud kaks esine­jat (1 noore­mast ja 1 vane­mast vanuserüh­mast) ka Tallinnast ja Tar­tust. Tapa lin­nast saavad os­alemisõi­guse neli esine­jat (Tapa Güm­naa­si­u­mist 1+1 ja Tapa Vene Güm­naa­si­u­mist 1+1).
  Toimkond võib es­i­ta­da kutse (pärast reg­istreer­im­istäh­ta­ja lõp­pu s.o alates 6. märt­sist 2015) ka kol­man­dale etle­jale maakon­nast, kui mõni maakond ei olé ka­su­tanud oma õi­gust konkur­sile registreeruda.
 3. Hin­damine – ka­h­es vanuserühmas: 
  1. noorem vanuserühm (1.–3. klass);
  2. vanem vanuserühm (4.–6. klass).
 4. Esine­mise pikkus – kuni 6 minutit.
 5. Esine­miska­va – üks Ellen Ni­idu lu­ule­tus ja üks va­balt val­i­tud eesti lastekir­janiku luuletus.
 6. Esine­misko­ht – Tapa Güm­naa­si­um, Par­gi 12, Tapa.
 7. Reg­istreer­im­ine – hilje­malt 5. märts 2015.
  Reg­istreer­im­iseks saa­ta meil aadres­sile .
  Reg­istreer­im­isel teatada:
  1. esine­ja ees- ja perekonnanimi;
  2. kool ja klass;
  3. maakond/linn;
  4. juhen­da­ja ees- ja perekonnanimi;
  5. juhen­da­ja kon­tak­tandmed (tele­fon, meiliaadress);
  6. lu­ule­tuste pealkir­jad esi­ta­mise jär­jeko­r­ras.
 8. In­for­mat­sioon
  Mae Mitt – tel 323 2085, Tapa Lin­naraa­matukogu / Tapa Val­la Kirjandusklubi
  Ere Käär­maa – tel 323 2081, Tapa Lin­naraa­matukogu / Tapa Val­la Kirjandusklubi
  E‑post –

Võistlus toimub üle aas­ta ke­vadise koo­li­va­hea­ja es­ime­sel es­maspäe­val Tapal, kus Ellen Niit on aas­ta­tel 1938–1943 koo­lis käinud.

Eelmiste konkurs­side tule­mused ja pil­did leiate Tapa Lin­naraa­matukogu ko­d­ule­helt – www.tapa.lib.ee.

KO­H­TU­MISENI!

/2015. a võistlusjuhend/ (.pdf)