Vajangu raamatukogu ajalugu

Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu sai alu­se 1907. aas­ta ke­va­del, kui ha­ka­ti lae­nu­ta­ma va­ba­taht­li­kult kin­gi­tud raa­ma­tu­id. Lae­nu­tus­koht oli Ra­jal (Ein­man­nis) Au­gust Han­so­ni maja. Lae­nu­ta­mi­se­ga te­ge­les ma­ja­oma­nik ise. Su­vel asu­ta­ti Ein­man­ni Rah­va­raa­ma­tu­ko­gu Selts, mil­le põ­hi­kir­ja koos­tas Jaan Pär­na (Pa­ris­nik). Kah­juks seda ei kin­ni­ta­tud ja raa­ma­tu­tuid ko­gu­ti edasi kin­ke teel. Hil­jem anti raa­ma­tud üle Ei­namnni Ha­ri­duse Seltsile.

1941. aas­tal jäid raa­ma­tud seo­ses ala­nud sõ­ja­ga ilma hoo­leks. 1. sep­temb­ril 1947. aas­tal ha­ka­ti ra­ja­ma Va­jan­gu rah­va­raa­ma­tu­ko­gu. Ruu­mid saa­di en­di­se val­la­ma­ja esi­me­se­le kor­ru­se­le. Ju­ha­ta­jaks oli kuni 1949. a mai­ni Sel­ma Ein­mets. Pä­rast teda asus töö­le Elly Pool.

Klarissa Tamm
Kla­ris­sa Tamm

26. sep­temb­ril 1950. aas­tal alus­tas tööd Kla­ris­sa Tamm. Oma tööd tegi Kla­ris­sa Tamm sü­da­me­ga ja päl­vis sel­le eest mit­meid au­kir­ju.
Kla­ris­sa Tam­me va­he­tas väl­ja 1973. aas­ta sü­gi­sel Vil­jan­di Kul­tuur­ha­ri­dus­töö­koo­li lõ­pe­ta­nud Ülle Lipp. Kol­me aas­ta pä­rast va­he­tus jäl­le­gi töö­ta­ja. Töö­le asus Tii­na Roos, sa­mu­ti Vil­jan­di koo­li lõpetanu.

Vajangu vallamaja
Va­jan­gu vallamaja

Ala­tes 1. au­gus­tist 1980 on raa­ma­tu­ko­gus tööl Lei­li Virks.
Va­he­peal oli raa­ma­tu­ko­gu üm­ber ko­li­tud Va­jan­gu Rah­va­maj­ja. Hil­jem ta­gasi ko­li­des sai raa­ma­tu­ko­gu ruu­mid en­di­se val­la­ma­ja tei­sel kor­ru­sel. Ma­jas asusid veel Tam­sa­lu sov­hoosi kon­tor, Va­jan­gu si­de­jaos­kond ja korter.

Vajangu raamatukogu Vajangu keskuse (koolimaja) hoones 08.08.2019.
Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu Va­jan­gu kes­ku­se (koo­li­ma­ja) hoo­nes 08.08.2019.

2002. aas­tal teh­ti Va­jan­gu Põ­hi­koo­li-Las­te­aia tüh­jaks jää­nud rüh­ma ruumi­des ka­pi­taal­re­mont ja 2003. aas­ta al­gul ko­lis raa­ma­tu­ko­gu koo­li­ma­ja ka­tu­se alla.

1. jaa­nua­rist 2019. a kuu­lub Va­jan­gu raa­ma­tu­ko­gu Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu koosseisu.